Bogdan Mykhaylyuk
Dental Technician
Oksana Mykhaylyuk
Periodontist
Anatoliy Tokar
Orthopaedist
Nazariy Mykhaylyuk
Doctor, founder of M.Vision Clinic